Przewodnicząca- Agata Mleczko - 8b

Z-ca przewodniczącej- Hanna Malgrab - 8a, Hanna Bugaj - 8c

Opiekunowie- Pani Anita Podleśny

                         Pani Aleksandra Skrzypiec

                         Pani Katarzyna Orlik

Członkowie Samorządu Uczniowskiego:

 

 

Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019 pod opieką Aleksandry Skrzypiec, Anity Podleśny oraz Katarzyny Orlik

W roku szkolnym 2018/2019 Samorząd Uczniowski angażował się w akcje społeczne, mając na uwadze przede wszystkim aspekt wychowawczy tych akcji dla dzieci i młodzieży naszej szkoły. Wymienić tu należy przede wszystkim taką akcję charytatywną, jak: zbiórka materiałów potrzebnych dla Polaków na Ukrainie we współpracy z Fundacją pana Jajko, a także udział w kolejnej edycji akcji Młodzieżowej Rady Miasta Rybnika pod hasłem „Czapka św. Mikołaja”. Od września nasi uczniowie mogą przyłączyć się do akcji ekologicznej pod patronatem Urzędu Miasta Rybnika „Makulaturę zbieramy o środowisko dbamy”. Na uwagę zasługuje również spontanicznie podjęte działanie przez naszą młodzież na rzecz fundacji, która zajmuje się zbiórką funduszy na operację dla mieszkanki naszego miasta – Martynki. Uczniowie poprzez sprzedaż własnoręcznie pieczonych ciasteczek zebrali 378zł i przekazali na konto fundacji. 

Samorząd Uczniowski brał również udział w organizacji imprez społecznych promujących naszą szkołę wśród społeczności lokalnej. Wymienić tu należy szkolne obchody Dnia Chłopca, tradycje andrzejkowe, jak również zaproszenie Mikołaja wraz z poczęstunkiem dla wszystkich uczniów naszej szkoły. Włączając się w obchody Dnia Edukacji Narodowej uczniowie przygotowali dla pracowników szkoły drobne upominki, również krótki filmik z życzeniami, a z okazji Świąt Bożonarodzeniowych – życzenia od całej społeczności uczniowskiej. Wraz z opiekunem młodzież reprezentowała naszą szkołę w rybnickich uroczystościach 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Uczniowie zaproponowali swój pomysł na zaznaczenie obchodów święta niepodległości poprzez rozwieszenie w szkole 100 serc na 100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
Samorząd sprawował również pieczę nad wprowadzeniem części regulacji organizacyjno-porządkowych w szkole. Były to następujące działania: akcja „Numerek Niepytany”, regularne kontrole używania przez uczniów obuwia zmiennego, regularne kontrole czystości szatni, dyżury na stołówce szkolnej oraz zaangażowanie starszych klas w pomoc klasom młodszym (przynoszenie do sal lekcyjnych pierwszym klasom mleka i owoców). Na bieżąco interweniowałyśmy w sprawie zgłaszanych trudności, a także były rozwiązywane problemy wychowawcze (np. nieprawidłowości w prowadzonych dyżurach na stołówce). Aby zmniejszyć absencję uczniów wprowadzono comiesięczną akcję 100% frekwencji (nagrodą jest wybrany przez ucznia dzień bez pytania w kolejnym miesiącu).
Samorząd Uczniowski kontynuował również możliwość kontaktu uczniów z nauczycielami poprzez skrzynkę pocztową „Mój pomysł”, do której uczniowie wrzucają swoje propozycje dotyczące pracy szkoły. Do tej pory wśród propozycji znalazły się m.in.: wzbogacenie obiadów o napoje w postaci np. lemoniady, wzmocnienie dzwonka w segmencie IV na pierwszym i drugim piętrze, noc filmowa, lepsza informacja o organizowanych konkursach (została wydzielona specjalna część na gazetce SU). Wszystkie propozycje zawsze zostały omówione na zebraniach i czasami po niewielkich zmianach w miarę możliwości zostały wprowadzone w życie. Samorząd pragnąc promować aktywność pozaszkolną swoich uczniów wydzielił miejsce na gazetce na dyplomy i wyróżnienia.
Zebrania Samorządu Uczniowskiego odbywały się w każdy wtorek lub według potrzeb organizacyjnych. Na pierwszym zebraniu w drodze głosowania wśród wszystkich przewodniczących klas wybrano przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego Zuzannę Kralkę – oraz jego zastępców – Dawida Szulika i Natalię Kumor.
Ewaluacja:
- uczniowie sumiennie wywiązywali się ze swoich zobowiązań wynikających z założonych w planie pracy SU celów,
- uczniowie uświadomili sobie istotę współpracy w grupie,
- uczniowie dostrzegli osoby potrzebujące pomocy w ich najbliższym środowisku,
- uczniowie mieli możliwość podejmowania decyzji ważnych dla całej społeczności uczniowskiej,
- uczniowie wdrażali się do samokontroli i samooceny,
- uczniowie zaaktywizowali się społecznie,
- uczniowie aktywnie uczestniczyli we wszystkich przedsięwzięciach mobilizując do współpracy swoich kolegów i członków rodzin (np. podczas akcji charytatywnych),
- uczniowie regularnie przekazywali informacje z zebrań SU, co skutkowało lepszą współpracą pomiędzy nauczycielami i uczniami.

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach